dilluns, 2 de febrer de 2009

Últimes informacions sobre la futura restauració de la Torre de la Vídua de can Sala:

Últimes informacions sobre la futura restauració de la Torre de la Vídua de can Sala:

És públic que en el proper Ple de l'Ajuntament de Malgrat, del 5 de febrer de 2009, es vol aprovar un canvi d'objecte de la subvenció atorgada per la Generalitat (PUOSC) de 400.000 euros adjudicada a finançar la restauració de la Torre de la Vídua de Can Sala, i que ara es vol destinar a l'execució de la nova caserna municipal.

Per tot s'ha pensat en redactar una instància tipus per tal d'adelantar-nos als aconteixaments del dijous i les persones que vulguin puguin entrar-la aquesta setmana per registre de l'Ajuntament.

Si coneixeu amics que també voldrien signar-la ja ho sabeu, com més serem més força tindrem,

Ens veièm dijous al ple!

INSTÀNCIA: (Copieu-la en un document al word, i ompliu-la amb les vostres dades)

A LA EXCMA. SRA. ALCALDESSA DE MALGRAT


En/Na,....................................................................................................,(nom i cognoms, procurem que cada instància la signi més d’una persona perquè està feta amb plural, si només ho signa una ho haurà de canviar al singular) amb DNI, ............ i domicili a efectes de notificacions (............................,),


MANIFESTEM:

1.- Que ens dirigim a vostè per comunicar-li la nostra preocupació degut a les últimes informacions sobre la futura restauració de la Torre de la Vídua de can Sala. Ens hem assabentat que en el proper Ple del 5 de febrer de 2009, s'aprovarà un canvi d'objecte de la subvenció atorgada per la Generalitat (PUOSC) de 400.000 euros, adjudicada a finançar la restauració d'aquest immoble i que ara es vol destinar a l'execució de la nova caserna municipal.

2.- En diferents Plens municipals tant des del públic com des dels partits de l'oposició s'ha preguntat sobre l'estat actual de la Torre de la Vídua de can Sala i sobre si s'estaven realitzant les feines de conservació que, d'acord amb el projecte d'apuntalament realitzat per l'Albert Que Quer el 10 de maig de 2007, s'havien de dur a terme rigurosament i de manera continuada per tal de conservar el millor possible el que resta de l'edifici.

3.- Per demostrar que no s'està seguint amb la rigurositat que caldria només cal acostar-se a la torre i veure entre d'altres, com moltes de les finestres segueixen obertes i les plantes malmeten els fonaments de l'edifici, tal i com ja vam notificar mitjançant instància a l'Ajuntament el 29 de juliol del 2008. El pas dels anys i els últims fenòmens meteorològics fan augmentar encara més la nostra preocupació davant la impassivitat de l'actual equip de govern. I ara amb més motiu quan sembla que la restauració passa a un segon terme de prioritats al canviar l'objecte de destí d'aquesta subvenció.

4.- Com a Malgratencs considerem prioritari i urgent la conservació i restauració d'aquest bé d’interès local, perquè és obvi que aquest edifici forma part del llegat històric del poble i perquè si des de l'Ajuntament no s'actua amb diligència i rapidesa els danys causats a l'edifici podran ser irreparables.

La Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català obliga a l'Ajuntament com a propietari de l'immoble és el responsable de la conservació i protecció d'aquest bé d’interès local, i com administració ha de vetllar per la seva integritat i per la seva protecció, conservació, acreixament, difusió i foment d'aquest patrimoni.

a.Sabem que es va demanar un estudi previ per veure que es podia fer amb l’edifici i l’espai que ocupava l’antic Hotel Bombai i es va encarregar a l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés.
b.Sabem que es va encarregar un estudi planimetric a Arqueociència SC.SL, i que l'estudi van lliurar-lo a la Diputació a inicis d'abril del 2008 a la Oficina d’infraestructures a Artur Llardent.
c.Suposadament qui fa el projecte de rehabilitació és en Xavier Guitart i aquest projecte s'està fent des de la Diputació.


Per tot això,


SOL·LICITEM

1.Que reconsiderin el canvi d'objecte de la subvenció de 400.000 euros degut al mal estat en què es troba la torre de la vídua de can sala.
2.Que agilitzin les gestions per la seva conservació i restauració.
3.Que si la única assignació en els pressupostos d'aquest any era aquesta subvenció assignada per la Generalitat, facin públic amb quina partida es compta en aquests moments per tal de per front a la rehabilitació de l'edifici.
4.Que si des del setembre del 2006 es va realitzar un Estudi de programació de la rehabilitació de la Torre redactada per el senyor Xavier Guitart Tarrés, quines gestions s'han realitzat fins al moment, i com pot ser que l'any 2009 encara no tinguem cap projecte en ferm.
5.Finalment, demanem poder veure l'expedient de la torre de la vídua de can sala, inclosos els documents i les gestions realitzades fins al moment.

Data i signatura


Cap comentari: